Personside 5 164

Huset, i Asak1

Huset (ca 1980)
Stua på Huset (ca 1980)


Huset, i Asak, Seljevik, i Asak, og Hasleto, i Asak, var plass under Brekke, i Asak.

Første gang Huset nevnes er i lensregnskapene i 1655. Husmannen heter da Oluf. Han er også oppført i 1656, 57 og 59.

Manntallet 1664/65 oppfører husmannen Brynild Huset. Han var født ca. 1616.

I 1711 (skoskatten) het husmannen på Huset Iver. Han oppgis med kone og ett barn i skattemanntallet.

Jakob ble husmann på Huset før 1723. Han nevnes i matrikkelen det året.

For 1755 finnes det for Idd og Marker fogderi et manntall som synes komplett når det gjelder oversikt over oppsittere og husmenn. Brekke var oppført som full gård, hadde en oppsitter (John Amundsen) og fire husmenn. Husmennene var Johannes Tollefsen, Hans Olsen, Anders Olsen og Enken Seljevik. Anders Olsen er et navn som senere er kjent på Hasleto, så det kan være ganske sannsynlig at han bodde der. Mest sannsynlig bodde de to andre på Huset og Seljevik, men uvisst hvem av dem. En Johannes Tollefsen var på et tidligere tidspunkt sagmester på Ganerød, men det er ikke noe (utover navnet) som tilsier at det er samme person. Se også Hasleto, Huset, Seljevik, Johannes Tolfsen, Anders Olsen, og Brekke (brukere).2
"Continuations-Carte" 1766 - Brekke med plasser


. Et "continuations-carte" fra 1766 gir god oversikt over Brekke og omkringliggende gårder og plasser.

På kartet vises plasseringen til brukene og plassene tilhørende Brekke.

En Erik Nilsen er oppført død på Huset i 1767. I avskriften er det notert "sannsynligvis ikke under Brekke" - så dette er da antagelig et annet Huset.

Hans Hansen ble husmann på Huset før 1772. Det året er han oppført i skattemanntallet som husmann.

1.9.1782 betalte Hans Huset for sin hustrus jordfestelse. Dette tyder på at han fortsatt hadde plassen dette året.3

Ole Andersen ble husmann på Huset i 1782. Det er uvisst når han overtok plassen, men han er første gang nevnt der i 1782.

I forbindelse med formuesskatten 1789 er det i stor grad gitt oversikt over alle oppsittere og husmenn på gårdene og plassene. På Brekke er de to leiendingene oppgitt - men som fattige som dermed slapp å betale skatt. Husmennene er imidlertid ikke angitt. Disse må derfor også antas å ha vært fattige. Husmennene under Holene er imidlertid oppgitt - og betalte skatt. Se også Seljevik.4

Kart utarbeidet for "Jegerkorpset" i 1797 inneholder mange detaljer om området rundt gårdene Holene og Brekke.5

Husmannen på Huset betalte avgift til Brekkes eiere. Fra 1810 var den 4-48 riksdaler (dvs. 27 riksbankdaler, etterhvert 3-72 speciedaler). Fra og med 1828 ble avgiften for loddet i Ganerødfløtningen lagt til med 4 speciedaler slik at samlet avgift var 7-72 speciedaler. Etter at Brekke ble solgt fra Tank er det uvisst hvilket nivå avgiften var på.

Maren Pedersdatter ble husmann på Huset i 1811 etter Ole Andersen som døde.

Peder Børgesen ble husmann på Huset den 21 mai 1815 etter Maren Pedersdatter. Peder var hennes svigersønn. Antagelig overtok han i forbindelse med giftermålet i 1815.

Tiendeboka for Berg fra 1827 er meget uryddig, men en del informasjon er mulig å ta ut. En merkverdighet er at den opererer med brukene Store og Lille Huset. Disse betegnelsene har aldri vært sett noe annet sted, og det kan derfor tenkes at det forveksles med Store og Lille Seljevik. Det står da kommentert at sistnevnte (altså Lille) var ødelagt. Så det kan være et tegn på at Lille Seljevik var ubebodd og kanskje hadde vært det i lengre tid.6

22. november 1852 utstedte Halvor Jensen pva eierne husmannskontrakter på fem plasser. Kontraktene var på oppsigelse. Det er ikke skrevet av hvilke plasser det gjaldt, men det antas å være Huset, Store og Lille Seljevik, Hasleto og Oddeholm. Se også Huset, Seljevik lille, Seljevik store, Hasleto, og Gildre.

Ole Peter Pedersen ble husmann på Huset den 10 desember 1852 etter Peder Børgesen. Han overtok da faren døde i 1852.

Trine Fredrkke Hansdatter ble husmann på Huset den 23 november 1857 etter Ole Peter Pedersen som døde. Det er uvisst hvor lenge hun beholdt plassen.

I Asak kirkes tiendeprotokoll for 1860 er Iver Gøthesen husmann på Huset under Brekke.7

Lars Olsen ble husmann på Huset før 1863. Han var kommet til Huset i 1863 (men var i 1861 arbeider på Brekke).

I 1865 hadde man på Huset 2 kyr og 1 sau. Utsæden var 1/4 tønne rug, 1/8 tønne bygg, 2 tønner havre og 2 tønner poteter.

Folketellingen 1875 oppgir Husets besetning til 2 kyr. Videre ble det oppgitt at man sådde 3/8 tønne bygg og 1 tønne havre samt satte ut 2 tønner poteter. (Huset er i 1875 oppført under matrikkel løpenummer 173).

Lars oppføres i folketellingen i 1910. Han (Lars Olsen) var leilending og arbeidet med fløtning og jordbruk. Hos seg hadde han kona, barna Anna (husgjerninger og kreaturstell) og Harald (fyrbøter på dampskip) og datterdatteren Martha Hansen (f. 1898 i Berg) som de hadde som pleiedatter.8

Harald Larsen ble forpakter på Huset den 29 juni 1922 etter Lars Olsen. Han overtok etter sin far etter hans død i 1922.

Harald hadde Huset til sin død. Deretter ble plassen stående ubrukt frem til 1940.

Oskar kjøpte Huset i 1940 av Saugbrugsforeningen. De flyttet dit fra Holen i 1941 og drev siden bruket (også Margit etter at hun ble enke).

Huset, i Asak, ble utskilt fra Brekke, i Asak, den 3 januar 1940. Den fikk bruksnummer 6 (skyld mark 1,03).
Sist redigert10 oktober 2023 19:19:12

Kilder

  1. Notater fra før kilder registrert i system
  2. Manntall 1755 Idd og Marker - Kristiania stiftamt, Oppsitterens navn var skrevet Joen Amundsen. Seljevik var skrevet Sellevig.
  3. Kirkestol Berg
  4. Fogderegnskap Idd og Marker
  5. Kart Jegerkorps 1797, Kortsamlingen, Det kongelige bibliotek, København, Det kongelige bibliotek, København
  6. Tiendebok Berg 1827 og fremover
  7. Protokoll over tiende, landskyld og vinholdspenge for Asak kirke 1860
  8. Folketelling 1910 (Internett)