Personside 5 044

Trollnes, i Idd

Trollnes fotografert rundt 1980


Holenekasa, i Idd, Hauglund, i Idd, Trollnes, i Idd, Fagerli, i Idd, Salen, i Idd, Bommen, i Idd, og Buretangen, i Idd, var plass under Holene, i Idd. Husmennene på plassene arbeidet i fløtningen og i skogen for Holenes eiere. Fløtningen ble på et tidspunkt organisert i lodd, hvor de enkelte eiendsombesitterne langs vassdraget hadde sine rettigheter, som igjen skapte arbeid for husmannsfolket. Husmennene øst for Holene hadde sine rettigheter/plikter i Stensfløtningen (dvs. gjennom Stenselven ned til Ganerød), mens husmennene vest for Holene arbeidet i Ganerødfløtningen (dvs. fra Ganerød over Femsjøen til Tistedalen).

På kartet vises beliggenheten til Trollnes.

Peder ble husmann på Trollnes før 1613. Peder Fjell nevnes som husmann i Idd (kalles ofte Per Fjell) 1613, 1614, 1618, 1620, 1622 og 1624-1627. I 1628 er Peder Fjell husmann i Holen skog. I 1629 nevnes husmannen Peder Fjell ved Trollnes. Så er Peder Fjell i Idd igjen 1632-1638 og 1641-1642. Husmannen Peder Trollnes nevnes 1639 og 1644. Antagelig er dette den samme Peder. Kanskje kom han fra naboplassen Fjell og ryddet Trollnes? Kanskje var han i slekt med de som nevnes på Fjell i Aremark på samme tiden? Hans Fjell var der ødegårdsmann i 1613, husmann i 1614, 1620 og 1622. En Tolf Fjell nevnes som husmann i Idd 1614 (akkurat som Peder Fjell).

Ble husmann på Trollnes før 1651. Erland nevnes som husmann på Trollnes 1651-1655, 1657 og 1659.

Kristoffer ble husmann på Trollnes før 1664. Han nevnes som husmann på Trollnes i 1664.

Kristoffer oppføres i folketellingen i 1664. Kristoffer Trollnes nevnes under Holene i 1664.1

Ble husmann på Trollnes i 1711. Han nevnes i 1711.

Brynild Brynildsen ble husmann på Trollnes før 1723. Han nevnes i 1723.

Et manntall fra 1755 gir en tilsynelatende fullstendig oversikt over alle gårdbrukere og husmenn i Idd og Marker, herunder for Holene i Idd. Halvor Pedersen var gårdmann. Det var oppført 13 husmenn. Tre av plassene er navngitt, det er Trollnes hvor Brynild var husmann, Hauglund med Anders og Holenekasa med Brynild. Av de øvrige kan mange plasseres ut fra kunnskap fra omtrent samtidige kilder. Halvor Hansen vet vi var på Tangen i 1762. Christopher Mogensen var i alle fall senere på Fagerli. Joen Jensen var antagelig også på Fagerli, selv om han oppføres på Ganerød da han døde i 1756. Arve Haraldsen var i annen kilde fra samme år på Bommen. De ytterligere seks husmennene er det noe uvisst hvor var. Det er ukjent om Salen var bebodd på dette tidspunktet. Forøvrig var nok de andre enten på Ganerød - eller at det var flere husmenn på noen av de nevnte plassene.
Niels Andersen er ikke kjent fra andre kilder. Anders Nielsen er antagelig den samme som døde på Ganerød i 1763, kanskje den samme som på Bua (en av stuene på Ganerød) i 1740. Peder Olsen er også nevnt under Holene i 1762, antagelig p�� Ganerød. Ole Albertsen var Brynild Trollnes sin svigersønn og var der i hvert fall 1759. Kanskje hadde han en annen plass dette året siden han oppføres som husmann? (men ikke nødvendigvis...). Amund Christoffersen er også nevnt under Holene i 1762, antagelig på Ganerød. Peder Simensen er ikke nevnt under Holene i 1762, men var der i 1772, da antagelig på Bommen. Uvisst hvor han kan ha vært i 1755.2

Ole Albertsen ble husmann på Trollnes i 1759 etter Brynild Brynildsen. Ole var hans svigersønn og nevnes på Trollnes første gang i 1759. Han kan imidlertid ha overtatt plassen lenge før det.
"Continuations-Carte" 1766 - østre plasser under Holene


Et "continuations-carte" fra 1766 viser beliggenheten til plassene under Holene. Se også Hauglund og Holenekasa.

Pernille Jørgensdatter ble husmann på Trollnes den 31 desember 1772 etter Ole Albertsen som døde.

Svend Johannesen ble husmann på Trollnes den 1 februar 1774. Han fortsatte å bruke plassen som kona hadde hatt som enke etter sin forrige mann. Svend nevnes også på 1780-tallet.

I 1789 finnes en oversikt over husmenn under Holene ifm formuesskatten det året. Jens Pedersen var en av disse. Selv om Trollnes ikke fremgår som plassnavn er det sannsynlig at han hadde denne ut fra hva vi vet fra andre kilder. Jens svarte 12 skilling i skatt.3

Jens Pedersen ble husmann på Trollnes før 1793. Han fikk husmannskontrakt i 1793.

Kart utarbeidet for "Jegerkorpset" i 1797 inneholder mange detaljer om området rundt gårdene Holene og Brekke.4

Nils Hansen ble husmann på Trollnes i 1822 etter Jens Pedersen. Jens betalte avgiften t.o.m. 1821, mens Nils hadde overtatt i 1822.

Ankers fullmektig Marcus Nilsen førte regnskaper over hugst og utkjørsel på Holene, blant annet i 1870. Den viser hva slags arbeid oppsitterne på/under gården (dvs. leilendingene og husmennene på plassene) var involvert i. Alle drev med hugst, mens kjøring bare ble utført av oppsitterne på Holene gård, Trollnes, Hauglund, Kasa samt noe av den ene Fagerli-husmannen (Petter). Det var vel da disse som hadde hest på bruket sitt. (Fremgår ikke av notatene om Ganerød-oppsitterne var omfattet, det antas ikke).

Oleane Larsdatter ble husmann på Trollnes i 1870 etter Nils Hansen. Hun var enke etter hans sønn. Nils betalte avgiften 1869, mens Oleane betalte fra året etter.

Johan Ludvig ble husmann på Trollnes i 1880 etter Oleane Larsdatter. Han var hennes sønn og var husmann i 1880 og 1881. Antagelig hadde moren plassen frem til da.

Hans Olaves Hansen ble husmann på Trollnes i 1881 etter Johan Ludvig. De var brødre.

Martin Edvard Jensen ble husmann på Trollnes i 1889 etter Hans Olaves Hansen. Olaves var død i 1888, og Martin hadde overtatt plassen i 1889.

Ludvig ble husmann på Trollnes i 1891 etter Martin Edvard Jensen. De var brødre.

Hans Einar Johannesen ble forpakter på Trollnes før 1910. Det året bodde de i hvert fall der.

Hans oppføres i folketellingen i 1910. Han var husbestyrer og tømmerfløter, navnet var skrevet Hans Johansen. De hadde ingen barn, men hadde en tjenestepike Beda Karlsen (f. 1892 i Sverige).5

Holger ble forpakter på Trollnes den 14 april 1915 etter Hans Einar Johannesen. Han fikk forpaktningskontrakt med Borghild Anker som skulle tre i kraft fra denne dato (på 1-15 Trollnes nordre).

Jens Andersen ble forpakter på Trollnes i 1920 etter Holger.

Simen Arthur ble forpakter på Trollnes i 1947 etter Jens Andersen.

Ca. 1950 ble Simen Lie etterfulgt av en Vestby som forpakter på Trollnes. Han hadde den til rundt 1955.

Erling Seem ble så forpakter. Fra 1980 var han vaktmester der for Saugbrugsforeningen som bruker stedet som representasjonssted.
Sist redigert15 oktober 2023 21:48:10

Kilder

  1. Notater fra før kilder registrert i system
  2. Manntall 1755 Idd og Marker - Kristiania stiftamt
  3. Fogderegnskap Idd og Marker
  4. Kart Jegerkorps 1797, Kortsamlingen, Det kongelige bibliotek, København, Det kongelige bibliotek, København
  5. Folketelling 1910 (Internett)