Personside 5 039

Hauglund, i Idd1

Hauglund (ca 1980)
Våningshuset på Hauglund (ca 1980)
Uthusene på Hauglund (ca 1980)


Holenekasa, i Idd, Hauglund, i Idd, Trollnes, i Idd, Fagerli, i Idd, Salen, i Idd, Bommen, i Idd, og Buretangen, i Idd, var plass under Holene, i Idd. Husmennene på plassene arbeidet i fløtningen og i skogen for Holenes eiere. Fløtningen ble på et tidspunkt organisert i lodd, hvor de enkelte eiendsombesitterne langs vassdraget hadde sine rettigheter, som igjen skapte arbeid for husmannsfolket. Husmennene øst for Holene hadde sine rettigheter/plikter i Stensfløtningen (dvs. gjennom Stenselven ned til Ganerød), mens husmennene vest for Holene arbeidet i Ganerødfløtningen (dvs. fra Ganerød over Femsjøen til Tistedalen).

På kartet vises beliggenheten til Hauglund - mellom Trollnes og den nå forsvunnede plassen Holenekasa.

Jon ble husmann på Hauglund før 1622. Han nevnes også i årene 1624-1626 og 1628.

Tolf ble husmann på Hauglund før 1643. Han nevnes også i 1645, 1646 og 1650-1653.

Brynild ble husmann på Hauglund i 1654 etter Tolf. Han nevnes også i 1655, 1659 og 1662. I manntallet for 1664 er han også oppført som husmann.

I 1711 var Hans Kristoffersen husmann med kone og ett barn på Hauglund. Også i 1723 het husmannen på Hauglund Hans.1

Da Hans Kristoffersen døde i 1735 het det at han døde på Ganerød. Antagelig er dette den samme som tidligere har vært oppført på Hauglund. Og da kona og to av barna døde i 1738 er det oppført på Hauglund. Kanskje var oppføringen i 1735 feilaktig på Ganerød? Se også Hans Kristoffersen og Hauglund.

Anders Andersen ble husmann på Hauglund i 1738. På Hauglund nevnes han i 1738 og 1742. I 1762 og 1772 var han husmann under Holene (på Hauglund).

Et manntall fra 1755 gir en tilsynelatende fullstendig oversikt over alle gårdbrukere og husmenn i Idd og Marker, herunder for Holene i Idd. Halvor Pedersen var gårdmann. Det var oppført 13 husmenn. Tre av plassene er navngitt, det er Trollnes hvor Brynild var husmann, Hauglund med Anders og Holenekasa med Brynild. Av de øvrige kan mange plasseres ut fra kunnskap fra omtrent samtidige kilder. Halvor Hansen vet vi var på Tangen i 1762. Christopher Mogensen var i alle fall senere på Fagerli. Joen Jensen var antagelig også på Fagerli, selv om han oppføres på Ganerød da han døde i 1756. Arve Haraldsen var i annen kilde fra samme år på Bommen. De ytterligere seks husmennene er det noe uvisst hvor var. Det er ukjent om Salen var bebodd på dette tidspunktet. Forøvrig var nok de andre enten på Ganerød - eller at det var flere husmenn på noen av de nevnte plassene.
Niels Andersen er ikke kjent fra andre kilder. Anders Nielsen er antagelig den samme som døde på Ganerød i 1763, kanskje den samme som på Bua (en av stuene på Ganerød) i 1740. Peder Olsen er også nevnt under Holene i 1762, antagelig p�� Ganerød. Ole Albertsen var Brynild Trollnes sin svigersønn og var der i hvert fall 1759. Kanskje hadde han en annen plass dette året siden han oppføres som husmann? (men ikke nødvendigvis...). Amund Christoffersen er også nevnt under Holene i 1762, antagelig på Ganerød. Peder Simensen er ikke nevnt under Holene i 1762, men var der i 1772, da antagelig på Bommen. Uvisst hvor han kan ha vært i 1755.2
"Continuations-Carte" 1766 - østre plasser under Holene


Et "continuations-carte" fra 1766 viser beliggenheten til plassene under Holene. Se også Hauglund og Holenekasa.

Amund Johnsen ble husmann på Hauglund i 1777. I 1777 nevnes de på Hauglund. I 1793 fikk han husmannskontrakt på plassen. Han var der til han døde.1

I manntall for formuesskatten 1789 fremgår en oversikt over husmenn under Holene. Amund Hauglund var en av disse, og han svarte 12 skilling i skatt.3

Kart utarbeidet for "Jegerkorpset" i 1797 inneholder mange detaljer om området rundt gårdene Holene og Brekke.4

John Amundsen ble husmann på Hauglund i 1801. Han brukte i 1801 jord på Hauglund samtidig med sin far. Det ser imidlertid ikke ut som han hadde egen husmannskontrakt med eierne slik faren hadde.

Anders Amundsen ble husmann på Hauglund i 1809 etter Amund Johnsen.

Ole Andersen ble husmann på Hauglund i 1854 etter Anders Amundsen.

Ankers fullmektig Marcus Nilsen førte regnskaper over hugst og utkjørsel på Holene, blant annet i 1870. Den viser hva slags arbeid oppsitterne på/under gården (dvs. leilendingene og husmennene på plassene) var involvert i. Alle drev med hugst, mens kjøring bare ble utført av oppsitterne på Holene gård, Trollnes, Hauglund, Kasa samt noe av den ene Fagerli-husmannen (Petter). Det var vel da disse som hadde hest på bruket sitt. (Fremgår ikke av notatene om Ganerød-oppsitterne var omfattet, det antas ikke).

Hans Adolf Olsen ble husmann på Hauglund i 1885 etter Ole Andersen. Det var sønnen som overtok etter farens død.

Oline Amalie ble husmann på Hauglund i 1894 etter Hans Adolf Olsen som døde.

Jens Andersen ble forpakter på Hauglund omtrent 1909 etter Oline Amalie.

Jens oppføres i folketellingen i 1910. Han var forpakter og tømmerfløter, navnet var skrevet Jens Andersen. Hos seg hadde han kone og fire barn samt tjenestegutten Kristian Kristoffersen (f. 1838). Kristian mistet sin far som spebarn, men faren var egentlig fra Hauglund og farens bror og brorsønn hadde senere bruket.5

Johan Alfred ble forpakter på Hauglund omtrent 1912 etter Jens Andersen.

Nils Larutis Hansen ble forpakter på Hauglund i 1919 etter Johan Alfred.

Frithjof ble forpakter på Hauglund i 1944 etter Nils Larutis Hansen. Det var hans svigersønn.

Ble forpakter på Hauglund i 1974 etter Frithjof. Han forpaktet bare jorda. Frithjofs enke Ellen Bye ble boende på gården.
Sist redigert15 oktober 2023 21:48:53

Kilder

  1. Notater fra før kilder registrert i system
  2. Manntall 1755 Idd og Marker - Kristiania stiftamt
  3. Fogderegnskap Idd og Marker
  4. Kart Jegerkorps 1797, Kortsamlingen, Det kongelige bibliotek, København, Det kongelige bibliotek, København
  5. Folketelling 1910 (Internett)