Personside 5 038

Holenekasa, i Idd

Tuftene etter stua på Holenekasa (ca 1980)
Skisse over plassen tegnet etter et besøk 2018
Her kan man se hvor stua lå på et bilde fra 2018


Holenekasa, i Idd, Hauglund, i Idd, Trollnes, i Idd, Fagerli, i Idd, Salen, i Idd, Bommen, i Idd, og Buretangen, i Idd, var plass under Holene, i Idd. Husmennene på plassene arbeidet i fløtningen og i skogen for Holenes eiere. Fløtningen ble på et tidspunkt organisert i lodd, hvor de enkelte eiendsombesitterne langs vassdraget hadde sine rettigheter, som igjen skapte arbeid for husmannsfolket. Husmennene øst for Holene hadde sine rettigheter/plikter i Stensfløtningen (dvs. gjennom Stenselven ned til Ganerød), mens husmennene vest for Holene arbeidet i Ganerødfløtningen (dvs. fra Ganerød over Femsjøen til Tistedalen).

Posisjonen på kartet nedenfor anmerker der stua på Holenekasa lå. Det er funnet tufter etter en bygning på ca 7 x 7 meter. Steinene er en del rotet til pga skogsvirksomhet, men det er likevel tydelig å se hvor huset har ligget. Basert på hvordan terrenget ser ut og et gammelt kart synes huset å ha ligget i utkanten av jordene litt opp i en skråning.

I 1652 nevnes første gangen husmannen Anders Kasa i Idd - sannsynligvis på Kasa under Holene. Han nevnes også i 1653-55, 1657, 1659 og 1662.

Manntallet 1664 oppfører husmannen Erik Kasa under Holene. Han var født ca. 1624.

Ved skoskatten i 1711 var det Ole Kasa som hadde plassen.

Anders Olsen ble husmann på Holenekasa før 1723. I hvert fall var det en husmann Anders Kasa under Holene i 1723, og Anders Olsen døde på Holenekasa i 1732.

Et manntall fra 1755 gir en tilsynelatende fullstendig oversikt over alle gårdbrukere og husmenn i Idd og Marker, herunder for Holene i Idd. Halvor Pedersen var gårdmann. Det var oppført 13 husmenn. Tre av plassene er navngitt, det er Trollnes hvor Brynild var husmann, Hauglund med Anders og Holenekasa med Brynild. Av de øvrige kan mange plasseres ut fra kunnskap fra omtrent samtidige kilder. Halvor Hansen vet vi var på Tangen i 1762. Christopher Mogensen var i alle fall senere på Fagerli. Joen Jensen var antagelig også på Fagerli, selv om han oppføres på Ganerød da han døde i 1756. Arve Haraldsen var i annen kilde fra samme år på Bommen. De ytterligere seks husmennene er det noe uvisst hvor var. Det er ukjent om Salen var bebodd på dette tidspunktet. Forøvrig var nok de andre enten på Ganerød - eller at det var flere husmenn på noen av de nevnte plassene.
Niels Andersen er ikke kjent fra andre kilder. Anders Nielsen er antagelig den samme som døde på Ganerød i 1763, kanskje den samme som på Bua (en av stuene på Ganerød) i 1740. Peder Olsen er også nevnt under Holene i 1762, antagelig p�� Ganerød. Ole Albertsen var Brynild Trollnes sin svigersønn og var der i hvert fall 1759. Kanskje hadde han en annen plass dette året siden han oppføres som husmann? (men ikke nødvendigvis...). Amund Christoffersen er også nevnt under Holene i 1762, antagelig på Ganerød. Peder Simensen er ikke nevnt under Holene i 1762, men var der i 1772, da antagelig på Bommen. Uvisst hvor han kan ha vært i 1755.1

Brynild ble husmann på Holenekasa før 1762. Hvorvidt det faktisk var Holenekasa som var plassen er noe usikkert, men han var i hvert fall en av oppsitterne under Holene i 1762 - og da sannsynligvis på denne plassen. Da han giftet seg i 1742 var forloverne fra området så de holdt nok til på en av Holene-plassene eller deromkring.
"Continuations-Carte" 1766 - østre plasser under Holene


Et "continuations-carte" fra 1766 viser beliggenheten til plassene under Holene. Se også Hauglund og Holenekasa.

Erik ble nevnt på Holenekasa, i Idd, omtrent 1780.

I forbindelse med formuesskatten i 1789 finnes en oversikt over husmenn under Holene som er rimelig komplett. Selv om plassnavn ikke er angitt på alle husmennene synes det ikke som er det er oppgitt noen på Holenekasa. Ut fra andre kilder synes det som plassen var bebodd på denne tiden, og det er derfor uvisst hvorfor ingen husmann er angitt.2

Halvor Andersen ble husmann på Holenekasa før 1793. I 1793 fikk han festeseddel på plassen.

Kart utarbeidet for "Jegerkorpset" i 1797 inneholder mange detaljer om området rundt gårdene Holene og Brekke.3

Ener Larsen ble husmann på Holenekasa i 1801 etter Halvor Andersen. Ener var hans stesønn, bodde der og hadde i alle fall plassen senere. Sannsynligvis overtok han etter stefarens død i 1801.

Peder Simensen ble husmann på Holenekasa i 1822 etter Ener Larsen. Ener betalte siste gang avgift i 1821, og Peder fra året etter.

Jørgen Andersen ble husmann på Holenekasa i 1830 etter Peder Simensen. Jørgen Andersen betalte avgiften for Holenekasa første gang 1830. Året før var det forrige husmann som sto for avgiften.

Jørgen oppføres i folketellingen i 1865 på/i Holenekasa, Holene, Idd. I 1865 hadde de tjenestefolkene: Lars P. Eliassen (f. ca. 1845 i Sverige) Gustava Andreasdatter.

Ankers fullmektig Marcus Nilsen førte regnskaper over hugst og utkjørsel på Holene, blant annet i 1870. Den viser hva slags arbeid oppsitterne på/under gården (dvs. leilendingene og husmennene på plassene) var involvert i. Alle drev med hugst, mens kjøring bare ble utført av oppsitterne på Holene gård, Trollnes, Hauglund, Kasa samt noe av den ene Fagerli-husmannen (Petter). Det var vel da disse som hadde hest på bruket sitt. (Fremgår ikke av notatene om Ganerød-oppsitterne var omfattet, det antas ikke).

Marie Katrine Olsdatter ble husmann på Holenekasa i 1876 etter Jørgen Andersen som døde. Jørgen hadde plassen til sin død i 1876. Enken oppgis å ha den i 1877. I 1878 ble den nedlagt. Det fortelles at siste bruker av Holenekasa utvandret til Amerika. Men det kan også tenkes at hun etter Jørgens død bosatte seg hos et av barna eller stebarna.
Sist redigert15 oktober 2023 18:17:35

Kilder

  1. Manntall 1755 Idd og Marker - Kristiania stiftamt
  2. Fogderegnskap Idd og Marker
  3. Kart Jegerkorps 1797, Kortsamlingen, Det kongelige bibliotek, København, Det kongelige bibliotek, København